Home สารเคมี ความปลอดภัยในการทำงาน คืออะไร occupational health and safety

ความปลอดภัยในการทำงาน คืออะไร occupational health and safety

by admin
115 views
ความปลอดภัยในที่ทำงาน

การปฏิบัติตนเพื่อให้เกิด ความปลอดภัย ในที่ทำงานทำอย่างไร

ความปลอดภัย ไม่ควรเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงภายหลัง โดยเฉพาะในที่ทำงาน เนื่องจากประสิทธิภาพขององค์กรขึ้นอยู่กับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานโดยตรง ดังนั้น หากต้องการบรรลุประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้นต้องทำให้ความปลอดภัยในที่ทำงานเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร 

ความปลอดภัย ในการทำงาน occupational health and safety คืออะไร

ความปลอดภัยในการทำงาน หมายถึง ข้อจำกัดขององค์ประกอบที่อาจก่อให้เกิดอันตราย อุบัติเหตุ และผลลัพธ์เชิงลบอื่นๆ ในที่ทำงาน ซึ่งแสดงถึงนโยบายที่ดี พฤติกรรม และข้อควรระวังในการทำงานเพื่อจำกัดอันตราย อุบัติเหตุ และอันตรายประเภทอื่นๆ ในสภาพแวดล้อมการทำงานบ่อยครั้งที่ความปลอดภัยในสถานที่ทำงานส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและสิ่งเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพผลผลิตของธุรกิจดังนั้นนายจ้างต้องพยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยซึ่งมีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้สำหรับพนักงานทุกคน

อันตรายในที่ทำงานและวิธีการป้องกัน

1. อุบัติเหตุทางไฟฟ้า

อุบัติเหตุทางไฟฟ้าเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ในที่ทำงานและเกิดจากการสัมผัสกับเต้ารับไฟฟ้าแรงสูงที่ไม่มีการป้องกัน จากข้อมูลของมูลนิธิความปลอดภัยทางไฟฟ้าระหว่างประเทศอันตรายจากไฟฟ้าทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 300 รายและบาดเจ็บ 4,000 ราย ในสถานที่ทำงานของอเมริกาในแต่ละปี แผลไหม้จากไฟไหม้ไฟไหม้และไฟฟ้าช็อตเป็นอุบัติเหตุทางไฟฟ้าที่สำคัญ 3 ประเภทไฟฟ้าช็อตเกิดขึ้นเมื่อร่างกายสัมผัสกับไฟฟ้าทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายและในกรณีที่รุนแรงอาจนำไปสู่หัวใจหรือการหายใจล้มเหลว 

หลายครั้งแผลไหม้จากไฟฟ้าเป็นผลพวงจากไฟฟ้าช็อตและอาจเกิดขึ้นจากภายในหรือภายนอกก็ได้ไฟไหม้เกิดขึ้นเมื่อสายไฟฟ้าไม่มีฉนวนหุ้มหรือวงจรขาดสัมผัสกับวัตถุไวไฟในที่ทำงานเมื่อคนงานต้องใช้สายไฟที่ชำรุดหรือทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีสายไฟฟ้าพวกเขามีความเสี่ยงโดยตรงต่ออุบัติเหตุทางไฟฟ้าการได้รับสัมผัสดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยถึงรุนแรงตั้งแต่แผลไฟไหม้หัวใจหยุดเต้นและแม้กระทั่งเสียชีวิต

การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

เพื่อปกป้องพนักงานและป้องกันอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อตในที่ทำงานนายจ้างและลูกจ้างต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการฝึกนิสัยความปลอดภัยในที่ทำงานโดยเฉพาะสิ่งต่อไปนี้เป็นข้อควรระวังที่สามารถทำได้

 • ตรวจสอบพื้นที่ทำงานเพื่อหาสายที่ไม่มีฉนวน สายไฟขาด และวงจรที่สัมผัสอยู่ ก่อนเสมอ
 • ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด
 • ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานและตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
 • แยกอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนใช้งาน
 • มีระบบการรายงานและบันทึกเหตุไฟฟ้าช็อตในสถานที่ทำงานอย่างรวดเร็ว 

2. การสัมผัสกับสารเคมีอันตราย

สารเคมีที่เป็นพิษในที่ทำงานสามารถขัดขวางความปลอดภัยของพนักงานได้เช่นกัน โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสกับสารเหล่านั้นโดยไม่ได้ระวัง การสัมผัสสารเคมีสามารถส่งผลหลายอย่างตั้งแต่เป็นมะเร็งและอวัยวะล้มเหลวจนถึงเสียชีวิต สารเคมีที่เป็นพิษหลายชนิดที่พนักงานอาจได้รับในขณะที่ทำงานประจำวันในที่ทำงานโดยปกติแล้วสารเคมีเหล่านี้แบ่งประเภทของความเป็นอันตรายที่อาจก่อให้เกิดต่อร่างกายดังนี้

 • สารกัดกร่อน
 • สารระคายเคือง
 • สารก่อมะเร็ง
 • สารกระตุ้นอาการแพ้
 • สารก่อการกลายพันธุ์

พนักงานสามารถสัมผัสสารเหล่านี้ได้จากการหายใจ การสัมผัสทางผิวหนัง การกลืนกิน และการฉีดโดยตรง หรือโดยอ้อม ไม่เหมือนอุบัติเหตุในที่ทำงานอื่นๆ ผลกระทบของการสัมผัสสารเคมีมักจะค่อยเป็นค่อยไปและระยะยาว และผลกระทบนั้นอาจต่อเนื่องเป็นเวลานาน

การป้องกันการสัมผัสสารเคมีอันตราย

 • สวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลขณะที่มีการทำงานกับสารเคมีในที่ทำงาน
 • จำกัดการสัมผัสสารเคมีของพนักงานแต่ละคน
 • ตรวจสอบความปลอดภัยของพนักงานรายวันก่อนเริ่มการทำงานกับสารเคมี ว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

3. อันตรายจากเครื่องจักรและเครื่องมือ

พนักงานที่ทำงานในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เครื่องจักรและเครื่องมือ เช่น การก่อสร้างหรือการขนส่ง มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุจากเครื่องจักรและเครื่องมือ รายงานโดย OSHA ระบุว่า 12 ราย จาก 874 ราย เสียชีวิตในอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2014 เป็นผลมาจากอุบัติเหตุจากเครื่องจักรและเครื่องมือ

ในหลายกรณีอุบัติเหตุเหล่านี้เกิดจากการใช้อุปกรณ์ที่ผิดพลาดการขาดความรู้ที่เพียงพอความบกพร่องของผลิตภัณฑ์หรือความประมาทเลินเล่อตัวอย่างทั่วไปของอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรและเครื่องมือในที่ทำงานได้แก่

 • การเผาไหม้ที่เกิดจากเครื่องทำความร้อนผิดพลาดในโรงงาน
 • ตกจากบันไดที่ชำรุดหรือนั่งร้านที่สั่นคลอน
 • การตัดจากเครื่องมือที่หักหรือคมของเครื่องมือที่แหลม
 • การบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้เครื่องมือผิดประเภท
 • สูญเสียการได้ยินอันเป็นผลมาจากการทำงานในโรงงานโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน
 • การฉีกขาดหรือการตัดแขน ขา อันเป็นผลมาจากการใช้อุปกรณ์โดยไม่มีกลไกความปลอดภัย
 • การบาดเจ็บจากการถูกกระแทกของเครื่องจักร

การป้องกันอุบัติเหตุจากเครื่องจักรและเครื่องมือ

 • องค์กรต้องทำการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ
 • ควรบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอและเปลี่ยนใหม่เมื่อครบกำหนด
 • ต้องสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่เหมาะสมขณะที่ทำงาน
 • พนักงานต้องผ่านการฝึกอบรมการใช้เครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆ
 • ต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของอุปกรณ์ในสถานที่ทำงาน

การล่วงละเมิดในที่ทำงาน

4. การล่วงละเมิดในที่ทำงาน

การล่วงละเมิดในที่ทำงานเป็นปัญหาทั่วไปที่อาจส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ผลผลิตลดลง และพฤติกรรมที่เป็นภัย รวมถึงการกระทำใดๆ ที่คุกคาม ข่มเหง เยาะเย้ย หรือเลือกปฏิบัติต่อพนักงาน และอาจส่งผลเสียต่อการปฏิบัติงาน

หลายครั้งการกระทำเชิงลบดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่กลุ่มปประชากรเฉพาะดังนั้นพนักงานอาจถูกล่วงละเมิดและถูกเลือกปฏิบัติอันเป็นผลมาจากสถานะทางสังคมเพศเชื้อชาติหรือรูปลักษณ์ภายนอกการล่วงละเมิดในที่ทำงานเรียกอีกอย่างว่าความก้าวร้าวในที่ทำงานและอาจมีได้หลายรูปแบบรวมถึงการกลั่นแกล้งการล่วงละเมิดทางจิตใจและการล่วงละเมิดทางเพศ

ในฐานะเหยื่อของการล่วงละเมิดในที่ทำงานสิ่งแรกที่ต้องทำคือยืนหยัดเพื่อตัวเองและสื่อสารอย่างชัดเจนถึงการไม่ยอมรับพฤติกรรมดังกล่าวนอกจากนี้ใช้ช่องทางการร้องเรียนที่เหมาะสมเพื่อรายงานกรณีล่วงละเมิดในสถานที่ทำงานเพื่อรับการแก้ไข

วิธีป้องกันการล่วงละเมิดในที่ทำงาน

 • องค์กรต่างๆ ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการสร้างและนำนโยบายต่อต้านการล่วงละเมิดไปใช้
 • ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับการล่วงละเมิดในที่ทำงาน

5. อุบัติเหตุไฟไหม้

อุบัติเหตุจากอัคคีภัยถือเป็นอันตรายร้ายแรงที่อาจส่งผลให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินในที่ทำงาน รายงานจากสำนักสถิติแห่งชาติสหรัฐอเมริการะบุว่าคนงานเกือบ 200 คนเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้และการระเบิดในที่ทำงานทุกปี และอีกกว่า 5,000 คน ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจนถึงสาหัส

ขั้นตอนแรกในการป้องกันไฟไหม้คือการตระหนักถึงสาเหตุที่เป็นไปได้และนี่คือรายการที่ต้องระวัง

 • อุปกรณ์ไฟฟ้าขัดข้อง
 • ความไม่เป็นระเบียบของสายไฟ
 • วัสดุที่ติดไฟได้
 • ความประมาทของพนักงาน

วิธีป้องกันอุบัติเหตุจากอัคคีภัยในที่ทำงาน

 • สร้างทางหนีไฟในที่ทำงาน ให้เพียงพอและถูกต้องตามหลักความปลอดภัย
 • ติดตั้งสัญญาณเตือนไฟไหม้และระบบดับเพลิง
 • ห้ามวางวัตถุไวไฟใกล้กับแหล่งกำเนิดไฟ เช่น วงจรไฟฟ้าและเต้ารับไฟฟ้า
 • จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอ
 • อย่าใช้งานโอเวอร์โหลดวงจรไฟฟ้า

สรุป

พนักงานมีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยแม้ในขณะที่ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันในทุกองค์กรดังนั้นนายจ้างทุกคนต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในที่ทำงานและดูแลคุ้มครองลูกจ้างเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพของพนักงานทุกคนในองค์กรและลูกจ้างต้องให้ความร่วมมือกับนายจ้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานที่ทำงานด้วยเช่นกัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

แหล่งรวมบทความเกี่ยวกับโรงานอุตสาหกรรม ให้คุณได้ทราบความสำคัญของโรงานอุตสหกรรมในชีวิตประจำวันของคุณ

เรื่องล่าสุด

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by deveindus